Tuesday, February 5, 2013

မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာအရာမ်ားလား

                  သက္ရွိအားလုံးအတြက္အလင္းသည္   မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာအရာျဖစ္သည္။    ေရလညး္လုိအပ္
သည္။   ေလလည္းမရွိမျဖစ္လုိသည္။      မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာအရာမ်ား   ဇယားခ်ေဖာ္ျပရမည္ဆုိပါက   အ
လြန္မ်ားျပားလိမ့္မည္။   သုိ႔ေသာ္ဂရိအေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ား၏           ေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုေတာ့   ေဖာ္ျပလုိ
သည္။   သက္ရွိကမၻာ    တည္တန္႔ႏုိင္ရန္အတြက္        တူညီေသာဆန္႔က်င္ဘက္အင္အား   လုိအပ္သည္ဟု
ဆုိသည္။
                   ဘာသာတရားကုိင္း႐ႈိင္းျခင္းသည္   အလြန္ျမင့္ျမတ္သည္ဟု  ကၽြန္ေတာ္ခံယူသည္။     သုိ႔ေသာ္
ခရစ္ယာန္က်မ္းစာ၌   ေတြ႕ရေသာ       ဘာသာတရားကုိင္း႐ႈိင္းမႈအစသည္   ေကာင္းေသာစျခင္း   မဟုတ္ခဲ့
ပါ။    အသက္သတ္ျခင္းသည္   ထာ၀ရဘုရားကုိးကြယ္ျခင္းျဖင့္           စသည္ဟုဆုိႏုိင္ပါသည္။    ညီအစ္ကုိ
ရင္းတစ္ေယာက္အား                သတ္ျဖတ္ရက္ေလျခင္းဟူေသာ   စိတ္ေျခာက္ျခားမႈခံစားရသည္။  သုိ႔ေသာ္
ဤေျခာက္ျခားဖြယ္ရာေကာင္းေသာျဖစ္ရပ္မွ    ထာ၀ရဘုရား၏      သနားျခင္းကရုဏာ   ေတြ႕ၾကရသည္ဟု
က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက  ဆုိၾကသည္။            အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ   ဘုရားသခင္သည္   လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ
ခြင့္ေပးသည္သာမက  နဖူး၌အမွတ္အသားတစ္ခုေပးျခင္းအားျဖင့္   အသက္ကာကြယ္ေပးထားသည္။
                ညီျဖစ္သူအား                ကၽြန္အျဖစ္ေရာင္းစားေသာ  ညီအစ္ကုိမ်ားအေၾကာင္းဖတ္ဖူးၾကေပမည္။
ယေန႕ေခတ္လူမ်ားအတြက္    ဤအျဖစ္အပ်က္            လက္ခံႏုိင္ရန္ခဲယဥ္းလွသည္။    အင္မတန္ထူးဆန္း
အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ             အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။    သုိ႔ေသာ္  ေနာင္တြင္   ယာကုပ္အႏြယ္မ်ား
အသက္ဆက္ႏုိင္ေရးဟူေသာ  ျဖစ္စဥ္တစ္ခု   အစျပဳခဲ့သည္။

                 အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္       သစၥာတရားေစာင့္သိေသာ   စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ေယာက္
ရိွခဲ့ဖူးသည္။              သူသည္ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ပါ။   မင္းႀကီးဒါ၀ိဒ္အေပၚ၌သာမက   လက္ေအာက္ငယ္
သားမ်ားအေပၚ၌လည္း    သစၥာရွိသည္။               ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး၌လည္း  အသက္ပဓာနမထားဘဲ
စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ   ျဖစ္သည္။          ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာ္   ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီး၏   ပက္စက္ေသာ
အႀကံကုိ   မသိခဲ့ပါ။               သခင္ေပးအပ္ေသာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း       အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည့္အျပင္
ခ်စ္ဇနီးပါ  သိမ္ပုိက္ခံရသည္။   ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးေကာင္းစားရန္အတြက္  လုိအပ္ေသာအရာမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။
                အစၥေရးႏုိင္ငံေတာ္ဟု   ေပၚေပါက္လာႏုိင္ရန္အတြက္        ေ ပးဆပ္ရေသာတန္ဖုိး  နည္းလွသည္
ေတာ့မဟုတ္ပါ။               ဂ်ာမနီ၌    ရက္စက္ႀကမ္းၾကဳပ္ေသာ  လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ  နာဇီဟစ္တလာေပၚထြန္းလာ
ရသည္။   သူသတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ   ဂ်ဴးလူမ်ိဳးသန္းေပါင္းမနည္းပါ။             အကယ္၍    နာဇီဟစ္တလာအစုိးရ
မရွိခဲ့လွ်င္          အစၥေရးႏုိင္ငံလည္ း  ရွိမည္မဟုတ္ပါ။         ထုိေၾကာင့္  အစၥေရးႏုိ္င္ငံျဖစ္ေပၚႏုိ္င္ရန္အတြက္
ေသေၾကပ်က္စီးျခင္းသည္   လုိအပ္သည္ဟု  ယူဆစရာရွိသည္။
                   သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္       လူတိရိစၦာန္ပ်က္စီး   ေသေၾကရသည္။       မီးေတာင္ေပါက္
ကြဲျခင္း၊  ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊  ေလျပင္းမုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ျခင္း၊         ေရႀကီးၿခင္း၊  မုိးေခါင္ျခင္း၊  အပူအေအးလြန္
ကဲျခင္း၊  ေၾကာင့္တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္         ေသေၾကပ်က္စီးရေသာ      လူတိရိစၦာန္အေရအတြက္  မနည္းပါ။  သုိ႔
ေသာ္   သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္     ေသေၾကပ်က္စီးျခင္း          အလြန္မ်ားျပားေသာ္လည္း  အကိ်ဳးအျမတ္
တစ္ခုခုခံစားရျခင္းကုိမူ   မေတြ႕ရပါ။          အက်ိဳးအျမတ္ထက္  ဆုံး႐ႈံးမႈပမာဏ  သည္အလြန္ႀကီးမားသည္
ကိုသာ  ေတြ႕ရသည္။
              ဆုံး႐ႈံးမႈပမာဏႀကီးမားၿပီး     အက်ိဳးအျမတ္မရွိေသာ  ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈမ်ားလည္း       ႏွစ္ဆယ္ရာစု
ေႏွာင္းပုိင္းဆယ္စုႏွစ္        တစ္ခုအတြင္း၌လည္း   ရွိခဲ့ပါသည္။        အာဖရိကတုိက္၌  လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒေၾကာင့္
လူမိ်ဳးအခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ၾကသည္။        ေသေၾကၾကသည္။          ထုိအတူ  အေရွ႕ဥေရာပ၌လည္း  လူမ်ိဳး
သန္႔စင္ေရးေၾကာင့္   လူအသက္ေပါင္းမ်ားစြာ  ဆုံး႐ႈံးရသည္။              အေရွ႕အလယ္ပုိင္းအေရးသည္လည္း
ေအးခ်မ္းမႈဟုေသာ         ေရစီးေၾကာင္းဆီသုိ႔          ဦးမတည္ႏုိ္င္ေသးသည္ကုိ  ေတြ႕ရသည္။   ထုိထက္သာ
မက  ကမၻာကမသိရေသးေသာ   အႀကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးလည္း  ရွိမည္ျဖစ္သည္။
                    သုိ႔ေသာ္  တစ္ေန႔ေန႔          တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌  အေျဖေတာ့ရွိမည္ဟု  ယူဆသည္။  အဘယ္ေၾကာင့္
ဆုိေသာ္   ထာ၀ရဘုရားအလုိေတာ္အတုိင္း  ျဖစ္ပ်က္သည္ဟု       ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  အက်ိဳး
အျမတ္တစ္ခုခုေၾကာင့္   မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ  အျဖစ္အပ်က္ဟု  ယုံၾကည္မိပါသည္။

                                                                      မုန္ႏုိး(ဇလပ္ေျမ)

( စကားခ်ပ္ ။             ။  တစ္ေန႔က  ကခ်င္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕သက္ေသခံခ်က္    ကုိၾကည့္ခဲ့ရတယ္။  ဒုကၡအခက္
အခဲၾကားမွ  ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္      ခံစားရေၾကာင့္         သက္ေသခံခဲ့ပါတယ္။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူစဥ္
ကာလမွာ  စစ္မတုိ္က္ဘဲ  ကခ်င္လူငယ္မ်ား  ပ်က္စီးခဲ့ရတာရွိေၾကာင္း၊ ဒီလုိစစ္ပြဲျဖစ္လာတဲ့အတြက္  လူငယ္
မ်ားစြမ္းရည္  တုိးတက္လာၿပီး စည္းလုံးညီညြတ္မႈရွိလာၾကေၾကာင္း         သက္ေသခံခဲ့ပါတယ္။  ဒုကၡအခက္
အခဲကုိ   လူတုိင္းမေတြ႕လုိေသာ္လည္း     ဘ၀မွာ  ဒုကၡအခက္အခဲဆုိတာရွိဖုိ႔  အင္မတန္လုိအပ္တဲ့အရာပင္
ျဖစ္ပါတယ္။   ခရစ္ေတာ္လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚတက္ဖုိ႕ရန္         အတြက္ပင္   ယုဒရွကာရုတ္က  စေတးခံခဲ့ရ
ေသးတယ္။  လူသားတစ္ရပ္လုံးကယ္တင္ျခင္းရဖုိ႔  ယုဒရွကာရုတ္  အသုံးေတာ္ခံခဲ့ရတဲ့သေဘာပါပဲ။)
                                                                                                         

No comments:

Post a Comment